cattle

Alles over

Landbouwhuisdieren

Kwaliteitsgarantie

Om goede kwaliteit van kalvervlees en kalvervoeders te waarborgen zijn er verschillende stichtingen en regelingen. Deze bieden mogelijkheden voor een veehouder om zich aan het kwaliteitssysteem te conformeren en op deze wijze een hoge kwaliteit aan te bieden.

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) is een onafhankelijke stichting die in 1990 is opgericht vanuit de vleeskalversector. Het doel hiervan is de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders bevorderen en te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen. Deelname aan het SKV kwaliteitssysteem geschiedt op vrijwillige basis en is mogelijk voor een ieder die zich aan het kwaliteitssysteem wil conformeren. Meer dan 95% van de Nederlandse vleeskalverhouders is bij SKV aangesloten. 

Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Vitaal Kalf is een kwaliteitsregeling waarin de gehele keten is opgenomen. Dit betekent dat naast de kalverhouders ook de transporteurs, verzamelcentra en be- en verwerkers deelnemen aan de regeling. Naast de IKB-voorschriften, zijn er ook voorschriften over de kwaliteit van het jonge kalf, drinkwaterkwaliteit, hygiëne in relatie tot het antibioticagebruik en reductie van antibioticagebruik. Ook de wettelijk verplichte controle op verboden stoffen en regels omtrent het transport, het slachten, wegen en classificeren van kalveren tot 8 maanden is opgenomen in Vitaal Kalf. Vitaal Kalf vormt de basis voor toekomstige informatie-uitwisseling met de melkveehouderij.

Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is de regelinghouder van Vitaal Kalf. De regelinghouder wordt geadviseerd door verschillende werkgroepen en een Centraal College van Deskundigen, waarin verschillende partijen uit de sector en de maatschappij zijn vertegenwoordigd. Om de kwaliteit van de regeling te waarborgen moet de regeling voldoen aan de kwaliteitsnorm ISO 17065. Hiervoor is het nodig dat Vitaal Kalf aan bepaalde eisen voldoet. Tegelijk stelt deze norm eisen aan de Certificerende Instantie (SKV).